Line Town/連我小鎮
當前位置:吭擺影院 >動漫 >Line Town/連我小鎮
【電影觀看小貼士】: [DVD:標準清晰版]    [BD:高清無水印]    [HD:高清版]    [TS:搶先非清晰版] - 其中,BD和HD版本不太適合網速過慢的用戶觀看
西瓜影音線上播放使用西瓜影音觀看高清影片西瓜影音播放器官方下載
西瓜影音下載(Line Town/連我小鎮download)列表您可以使用西瓜影音進行批量下載,請看下載指南,一鍵下載慢慢看哦~
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/39f/linetown01.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/208/linetown02.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/88b/linetown03.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/8c5/linetown04.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/987/linetown05.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/f18/linetown06.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/b48/linetown07.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/a8e/linetown08.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/17d/linetown09.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/7cc/linetown10.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/ef1/linetown11.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/95c/linetown12.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/8e7/linetown13.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/4a2/linetown14.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/20a/linetown15.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/6ed/linetown16.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/02d/linetown17.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/bc6/linetown18.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/22c/linetown19.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/dee/linetown20.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/03f/linetown21.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/012/linetown22.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/319/linetown23.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/a13/linetown24.mp4
  缺25-27
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/3ed/linetown28.rmvb
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/cef/LineTown第29話.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/1c4/LineTown30.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/094/LineTown31.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/7721/LineTown32.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/4348/LineTown33.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/0519/LineTown34.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/3467/LineTown35.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/6841/LineTown36.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/3932/LineTown37.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/9452/LineTown38.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/8471/LineTown39.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/9098/LineTown40.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/8688/LineTown41.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/4029/LineTown42.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/0879/LineTown43.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/5937/LineTown44.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/8355/LineTown45.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/8936/LineTown46.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/1825/LineTown47.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/2897/LineTown48.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/4855/LineTown49.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/1825/LineTown50.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/208/linetown02.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/88b/linetown03.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/8c5/linetown04.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/987/linetown05.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/f18/linetown06.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/b48/linetown07.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/a8e/linetown08.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/17d/linetown09.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/7cc/linetown10.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/ef1/linetown11.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/95c/linetown12.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/8e7/linetown13.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/4a2/linetown14.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/20a/linetown15.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/6ed/linetown16.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/02d/linetown17.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/bc6/linetown18.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/22c/linetown19.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/dee/linetown20.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/03f/linetown21.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/012/linetown22.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/319/linetown23.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/a13/linetown24.mp4
  缺25-27
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/3ed/linetown28.rmvb
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/cef/LineTown第29話.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/1c4/LineTown30.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/094/LineTown31.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/7721/LineTown32.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/4348/LineTown33.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/0519/LineTown34.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/3467/LineTown35.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/6841/LineTown36.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/3932/LineTown37.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/9452/LineTown38.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/8471/LineTown39.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/9098/LineTown40.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/8688/LineTown41.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/4029/LineTown42.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/0879/LineTown43.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/5937/LineTown44.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/8355/LineTown45.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/8936/LineTown46.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/1825/LineTown47.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/2897/LineTown48.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/4855/LineTown49.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/1825/LineTown50.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/208/linetown02.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/88b/linetown03.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/8c5/linetown04.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/987/linetown05.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/f18/linetown06.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/b48/linetown07.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/a8e/linetown08.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/17d/linetown09.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/7cc/linetown10.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/ef1/linetown11.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/95c/linetown12.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/8e7/linetown13.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/4a2/linetown14.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/20a/linetown15.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/6ed/linetown16.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/02d/linetown17.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/bc6/linetown18.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/22c/linetown19.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/dee/linetown20.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/03f/linetown21.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/012/linetown22.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/319/linetown23.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/a13/linetown24.mp4
  缺25-27
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/3ed/linetown28.rmvb
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/cef/LineTown第29話.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/1c4/LineTown30.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/094/LineTown31.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/7721/LineTown32.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/4348/LineTown33.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/0519/LineTown34.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/3467/LineTown35.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/6841/LineTown36.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/3932/LineTown37.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/9452/LineTown38.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/8471/LineTown39.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/9098/LineTown40.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/8688/LineTown41.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/4029/LineTown42.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/0879/LineTown43.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/5937/LineTown44.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/8355/LineTown45.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/8936/LineTown46.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/1825/LineTown47.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/2897/LineTown48.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/4855/LineTown49.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/208/linetown02.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/88b/linetown03.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/8c5/linetown04.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/987/linetown05.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/f18/linetown06.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/b48/linetown07.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/a8e/linetown08.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/17d/linetown09.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/7cc/linetown10.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/ef1/linetown11.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/95c/linetown12.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/8e7/linetown13.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/4a2/linetown14.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/20a/linetown15.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/6ed/linetown16.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/02d/linetown17.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/bc6/linetown18.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/22c/linetown19.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/dee/linetown20.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/03f/linetown21.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/012/linetown22.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/319/linetown23.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/a13/linetown24.mp4
  缺25-27
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/3ed/linetown28.rmvb
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/cef/LineTown第29話.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/1c4/LineTown30.mp4
  ftp://pub:pub@a.gbl.114s.com:20320/094/LineTown31.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/7721/LineTown32.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/4348/LineTown33.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/0519/LineTown34.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/3467/LineTown35.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/6841/LineTown36.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/3932/LineTown37.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/9452/LineTown38.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/8471/LineTown39.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/9098/LineTown40.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/8688/LineTown41.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/4029/LineTown42.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/0879/LineTown43.mp4
  ftp://a.gbl.114s.com:20320/5937/LineTown44.mp4
 • 全選
劇情介紹
 • 在Line Corporation手機公司內,我們見識了一群可愛有趣之人多姿多彩的辦公室生活。此番,他們的私人生活也將呈現在眾人麵前。工作之外的穆恩係長(森川智之 配音),似乎不再為睡眠所困擾,他活潑搞怪,雖然多事卻無法讓周圍人討厭他。穆恩和樂觀兼帶撒嬌人性的小兔子可妮(金田秋 配音)、可妮溫柔的好夥伴小貓傑西卡(國立幸 配音)、超級自戀的公子哥詹姆斯(風間勇刀 配音)、即使生起氣來也表情如一的棕熊布朗以及嬌小的莎莉生活在風景秀美的童話小鎮Line Town。

    平靜的日常,可種令人忍俊不禁的小故事點綴著穆恩他們的生活,這群好朋友們的樂事照例讓人欲罷不能……